ข่าวประชาสัมพนธ์ » มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

25 กรกฎาคม 2020
255   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 ก.ค 63 ที่สวนการเรียนรู้สนสร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี พ.ต.ประเสริฐ สายทองแท้ ผบ.ร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ,อาจารย์จำรัส เพชรทับ ผู้ตรวจการกกต.นครศรีธรรมราช ,ตัวแทนนายอำเภอสิชล , ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชล ,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสิชล อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กลุ่มวิศวกรชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงพันธุ์ ใจห้าววีระพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้ประสานงาน โดยมีกิจกรรมปลูกต้นสนสร้อยและมะพร้าวพันธุ์บ้านรวมกว่า 300ต้น ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สนสร้อย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อยู่ติดกับวิทยาลัยเทคนิคสิชล ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 192 ไร่ ซึ่งจะเปิดให้มีการเรียนการสอนในภาควิชาการเกษตรในอนาคตนี้
กิจกรรมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า สร้างจิตสำนึกในการรักษาป่า ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้และการปรับปรุงพื้นที่ป่าสนสร้อย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในท้องถิ่น มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการให้
คำปรึกษาและการสนับสนุนต่าง ๆ จนทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

 

สนับสนุนข่าวโดย