ข่าวประชาสัมพนธ์ » พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

16 กรกฎาคม 2019
373   0

พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เช้าวันนี้(16 ก.ค.62) ที่ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวและสีนวล ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองดำรงอยู่ตลอดไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ศาสนิกชน โดยกล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง “อาสาฬหบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา จึงได้ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว และ เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก ดังนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตามหลักพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้คือ การทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน การลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง เป็นต้น

จากนั้นพระเทพวินยาภรณ์ได้นำพระสงฆ์จำนวน 68 รูปออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังทำบุญตักบาตรแล้วพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และ มุ่งมั่นปฏิบัติรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสืบทอดพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ วันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 18.30 น. พิธีบูชาเวียนเทียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 17 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก-วิหารพระทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 15.30 น. พิธีตักบาตรดอกไม้(ดอกไม้แห้ง)ธูปเทียน วันเข้าพรรษา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นต้น./////