ข่าวประชาสัมพนธ์ » สพม.12 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพม.12 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2019
131   0

สพม.12 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 12 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปารค์ อ.เมือง จ.นครศรรีธรรมราช สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.12 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด “ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ โดยได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ..สพม.12 เป็นประธานในพิธี โดยมีนายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการฯ ในฐานะนายกสมาคม ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.12 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธี นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนายวิศาล ภูริวัฒน์ และนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ โดยครั้งที่ 1 ในระหว่าง 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปีถัดไป ส่วนองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 2 องค์ประกอบคือ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 70 คะแนน และประเมินการปฏิบัติตน การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 30 คะแนน , บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน (MOU) ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินให้พิจารณาจาก สำนักงานเขตพื้นที่ หรือ ส.พ.ฐ.กำหนดไว้,แต่งงตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ำของการปฏิบัติราชการตาม ก.ค.ศ. กำหนดให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมแต่ละองค์กร,กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแบ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามตกลง (ที่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จัดทำและผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม),กำหนดปฏิทินการประเมินฯ และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน,ผู้รับการประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (T-SAR) และคณะกรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องจากเอกสารหลักฐานร่องรอย,คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบผลการประเมินฯเพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนนำมาเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมากเพื่อสร้างแรงจูงใจ/ยกย่องและพัฒนาต่อไป