ข่าวทั่วไทย » ปลดล็อกแล้ว’คสช.’ยังอยู่เดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลือกตั้ง

ปลดล็อกแล้ว’คสช.’ยังอยู่เดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลือกตั้ง

11 ธันวาคม 2018
110   0

ปลดล็อกแล้ว’คสช.’ยังอยู่เดินหน้าสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลือกตั้ง

11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:39 น.

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) กล่าวว่า จากคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2561 เรื่อง “การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง” ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561 สาระสำคัญเป็นการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 9 ฉบับ ที่ได้เคยกำหนดไว้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งการยกเลิกคำสั่งและประกาศดังกล่าวในคราวนี้มีเจตนาเพื่อเอื้อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ในส่วนของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะยังคงทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรวมของประเทศ พร้อมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเตรียมการเลือกตั้ง ควบคู่ไปกับสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด การช่วยเหลือเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าถึงโครงการรัฐที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งจะคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน นอกจากนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในสาระสำคัญของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ส่วนเรื่องใดที่เป็นกิจกรรมทางการเมือง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็สามารถดำเนินการได้ตาม กฎ กติกา และกฎหมายการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม คสช.จะยังคงดำเนินการไปตามโรดแมปเดิมที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากพรรคการเมืองและทุกภาคส่วน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักการประชาธิปไตย ใช้กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ยึดประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตเป็นหลัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

https://www.thaipost.net/main/detail/23999